“โรงเรียนบ้านหนองผือ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนทั้งเด็กพิการ และด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยทุกภาคมีส่วนร่วม”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"สะอาด"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน "

 

  • 1. จัดการศึกษาให้นักเรียนทั้งเด็กพิการ และด้อยโอกาสตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา
  • 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการทำกิจกรรม
  • 3. ร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาทุกๆ ด้านเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
  • 4. จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายนักเรียนสามารถเรียนรู้ตามความถนัดของตนเอง
  • 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทันต่อความเจริญ